TOPAS - čistírny odpadních vod (ČOV)

Jedná se o originální, patentově chráněné technologické řešení, které umožňuje vyrobit domovní čistírny odpadních vod bez ručních kohoutů, a tedy bez nároků na odbornou obsluhu. Díky jedinečnému systému řízení se tak podařilo současné technologie velkých čistíren aplikovat i na domovní čistírny. V tomto směru se jedná o výrobky, které nemají v ČR ani v EU obdobu.

Rodinné domy a rekreační objekty

řešení vhodné pro trvale obývané domy i pro rekreační objekty se sezónním provozem

Více informací

Penziony a restaurace

individuální řešení pro penziony a restaurace s nárazovou koncentrací znečištění

Více informací

dvě varianty řešení  využití čistíren TOPAS pro obce

Více informací

Obce

řešení pro drobné provozy s biologicky odbouratelným odpadem

Více informací

Průmysl

K čistírnám TOPAS poskytujeme následující služby:

• Vyřizování potřebných povolení

• Odborné konzultace

• Zpracování projektu

• Pravidelný servis

• Odborné revize

• Vzdálený monitoring

• Centrální dispečink

 

Využití odpadní vody

Vyčištěnou vodu z čistírny lze vypouštět jak do vod podzemních, tak do vod povrchových, ale z ekonomického i ekologického pohledu je nejvýhodnější využít vyčištěnou vodu pro zálivku, případně zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou.

Koupelna

odpadní voda z vany, sprchy a pračky.

WC

odpadní voda z toalet.

Kuchyň

odpadní vody z dřezu a z myčky nádobí.

Přítokové potrubí

přivádějící surovou odpadní vodu do ČOV.

Recyklace užitkové vody

doporučuje se použití ČOV s pískovým filtrem a s instalovanou UV lampou.

Čistírna odpadních vod TOPAS

může být doplněna o pískový filtr, dávkování na odstranění fosforu nebo o UV lampu.

Závlaha

prostřednictvím závlahového systému – doporučuje se použití ČOV s pískovým filtrem.

Odtok vyčištěné vody z čistírny

Stupeň vyčištění vody závisí na použitém doplňkovém zařízení.

Zasakování

dostačuje základní verze ČOV.

Řeka, rybník

Dostačuje základní verze ČOV, jen ve vodárensky chráněných lokalitách je třeba doplnit ČOV dávkováním.

Recyklace užitkové vody

Pro zpětné využití vyčištěné vody nabízí TopolWater kompletní řešení, kdy je čistírna vyrobena se zásobní nádrží v jednom celku. Vyčištěnou vodu je možné využít zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou, např. na splachování toalet. Tomu musí odpovídat vysoká kvalita vyčištěné vody, dočištěná na pískovém filtru (PF), která musí být zároveň bakteriologicky dezinfikována UV lampou.

Zavlažování a zasakování do podzemních vod

Pokud vodu zasakujeme drenáží nebo používáme k jednoduchému zalévání hadicí, pak plně postačí instalovat základní technologii TOPAS. Pokud chceme využít automatické závlahové systémy nebo kapénkovou závlahu je třeba volit variantu s terciálním dočištěním na vestavěném pískovém filtru (PF).

Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb. O způsobu a podmínkách povolení čistírny v dané lokalitě se vždy informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě.

 

Vypouštění do povrchových vod

K vypouštění vody do povrchových vod vyhovuje základní technologie TOPAS. Jde o CE výrobek, vyhovující kategorii I. a II. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pouze ve vodárensky chráněných lokalitách je nutné pořídit čistírnu, vyhovující kategorii č. III. tohoto nařízení. Tu splňuje jen nejkomfortnější verze čistírny ČOV TOPAS Plus, doplněná pískovým filtrem (PF) a dávkováním chemikálií na srážení fosforu.


Dotace

Dotace se neposkytují na všechny certifikované domovní čistírny, ale jen takové, které mají technickou úroveň umožňující přenášet data o provozu čistírny: 

Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených ČOV který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy a závady, včetně neoprávněné manipulace a to minimálně po dobu 10-ti let.

Konec citace z Výzvy č. 17/2017.  

 

Čistírny TOPAS splňují všechny striktně stanovené podmínky této dotace, včetně monitoringu a vzdáleného dispečinku.

Společnost TopolWater, s.r.o. nabízí spolupráci a pomoc obcím při zpracování projektu a vyřízení této dotace. V současné době připravujeme několik dotačních projektů pro obce v celé ČR, které jsou v různém stadiu schvalovacího procesu.

V rámci úspěšně realizovaných dotací probíhá v současné době instalace čistíren TOPAS v obcích Vodranty (okres Kutná Hora) a Hostišová (okres  Zlín).

Na dotační projekt lze pohlížet ze dvou hledisek, jednak z pohledu obce a dále z pohledu občana dané obce, která žádá o dotaci. Při úvahách o účasti v dotačním projektu je třeba zvážit skutečnosti, které graficky znázorňuje následující schéma:


Z hlediska obce
Z hlediska občana
1
Dotaci poskytuje MŽP
2
Příjemcem dotace je vždy obec
3
Dotace jen pro lokality bez možnosti centrální kanalizace
4
Obec zodpovídá za plnění a provoz
5
Obec musí provozovat minimálně 10 let
1
Obec splňuje podmínky dotace
2
Objekt je určen k trvalému bydlení
3
Objekt je zkolaudovaný a zapsaný v KN
4
Objekt ani jeho část se nevyužívá k podnikání
5
Nemovitost nemá soudně omezena vlastnická práva

Monitoring ČOV

Řídicí jednotka čistírny TOPAS je vybavena speciálním programem a modulem GSM, který automaticky posílá SMS o všech poruchových stavech s jejich specifikací. Ostatní informace o stavu čistírny (evidence provozních časů strojů, statistika o průtocích apod. jsou předávány na dotaz z mobilního telefonu.

Řídicí jednotka čistírny může být napojena až na čtyři telefonní čísla. Obvykle jde o centrální dispečink, majitele čistírny, nejbližšího servisního technika a rezervu.

Řídicí jednotka s GSM modulem zajišťuje následující funkce:

 • Udržovací režim
 • Režim pro nestandardní znečištění
 • Dálkový přenos dat a úprava parametrů ČOV
 • Dávkování chemikálií dle požadované koncentrace na odtoku
 • Specifikace poruch na displeji
 • Nastavování parametrů pomocí SMS
 • Trvalé měření průtoku odpadní vody

Stoprocentní dohled nad činností čistíren je základní podmínkou udělení dotace MŽP.


Centrální dispečink

Pokud je čistírna napojena na centrální dispečink TopolWater, jsou veškeré informace o čistírně předávány na centrální dispečink jedinou šifrovanou SMS obvykle 1 x denně. V případě potřeby je informována obsluha čistírny.
Samozřejmostí centrálního dispečinku je online přístup, možnost prohlížení historických záznamů, vytváření statistik a vyhodnocování trendů.

Tímto způsobem je zabezpečen 100 % dohled nad činností čistíren TOPAS a tím jsou splněny podmínky dotace MŽP.


Kontaktujte nás

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav;  IČ: 26212943

 

Více o čistírnách TOPAS:

 www.topolwater.com

 

 


 

 
 
 
 

 

 

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Jméno
E-mail
Telefon
Mám zájem o
Text vzkazu

Společnost TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80202 (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jí byly (budou) Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění smlouvy (provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) po dobu vedení jednání za účelem uzavření smlouvy. K osobním údajům bude mít přístup Správce. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě a ani do zahraničí. Kontaktní email na Správce je osobniudaje@topolwater.com. K Vašim osobním údajům bude mít přístup i společnost NETservis s.r.o., která administruje internetovou stránku a která bude zpracovatelem Vašich osobních údajů.

Rodinné domy a rekreační objekty

ČOV TOPAS

ideální domovní čistírna pro rodinné domy a rekreační objekty

 

 • • Všechny typy ČOV obsahují řídicí jednotku, která zajišťuje automatický provoz
 • • Úspora energie díky regulaci režimu v závislosti na přítoku splašků
 • • Speciální program zvládá i nepravidelný a nárazový přítok splašků
 • • Vydrží minimálně 3 měsíce bez přítoku
 • • Vyčištěnou vodu lze používat na zalévání, příp. jako vodu užitkovou
 • • Součástí ČOV je samostatný kalojem pro skladování a snadné odčerpání kalu
 • • Patentovaná technologie se speciálním ramenem na odtah vyčištěné vody
 • • Jednoduché čištění ČOV díky vyjímatelné technologii
 • • Kvalitně vyčištěná voda, vhodná i pro zahradní zavlažovací systémy

Více informací o ČOV TOPAS také na:  www.topolwater.com 

Mám zájem o ČOV pro Rodinné domy a rekreační objekty

Penziony a restaurace

ČOV TOPAS

kontejnerová čistírna pro penziony a restaurace

 

 • • Sezónní provoz – řízení provozu ČOV automatickou jednotkou, podle velikosti přítoku
 • • Speciální program zvládá i nepravidelný a nárazový přítok splašků
 • • Čistírnu lze doplnit odlučovačem tuků pro restaurační provoz
 • • Čistírna obsahuje akumulační nádrž na přítoku
 • • Řídicí jednotka umožňuje přizpůsobit provoz ČOV dle nastaveného koeficientu znečištění
 • • Vyčištěnou vodu lze používat jako vodu užitkovou (toalety apod.) nebo na zalévání
Mám zájem o ČOV pro penziony a restaurace

Obce

ČOV TOPAS

1. Varianta - kontejnerová čistírna pro obce 20 – 600 obyvatel

 

Spolu s dodávkou kontejnerové ČOV poskytujeme i související služby:

 • • odborné konzultace
 • • zpracování projektové dokumentace
 • • pravidelný servis a provozování ČOV
 • • vzdálený monitoring

2. Varianta - systém domovních čistíren pro 5 – 8 obyvatel

 

 

Řada obcí přispívá na pořízení domovních ČOV občanům z vlastního rozpočtu nebo lze využít státní dotace dle výzvy č.11/2016 SFŽP ČR. V souvislosti s dotací nabízíme obcím následující služby:

 • • zajištění všech potřebných náležitostí pro podání žádosti (odborný posudek, hydrogeologický posudek, zpracování projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci)
 • • zařízení dokladů pro územní řízení a stavební povolení
 • • navazující služby dotačního managementu (výběrové řízení, administrace projektu, závěrečné vyhodnocení)
Mám zájem o ČOV pro obce

Průmysl

ČOV TOPAS

kontejnerová čistírna pro průmyslové objekty

 

 

 • Vhodné pro drobné dílny a pro menší provozy s biologicky odbouratelným odpadem, např. minipivovary, zpracování ovoce a zeleniny, výroba nápojů, zpracování masa a mléka, apod.
 •  
 • • Speciální program zvládá i nepravidelný a nárazový přítok splašků
 • • Čistírnu lze doplnit odlučovačem tuků a dávkováním chemikálií
 • • Čistírna obsahuje akumulační nádrž na přítoku
 • • Řídicí jednotka umožňuje přizpůsobit provoz ČOV dle nastaveného koeficientu znečištění
Mám zájem o ČOV pro průmysl
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím